Launch of Seachtain na Gaeilge Atha Cliath Theas 2018

South Dublin County Council and South Dublin Library Services in partnership with Áras Chrónáin are delighted to bring you this year’s Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas (SnaGÁCT). This is a unique festival which highlights and celebrates our culture through music, dance, arts and of course our beautiful language. This year in particular is a very special year for the Irish language as we celebrate ‘Bliain na Gaeilge 2018’. Our very own Clondalkin Village has been selected as one of the communities on the Island to go forward for official recognition and status as a ‘Líonra Gaeilge’ (Irish Language Network).

SnaGÁCT was launched officially by Mayor Paul Gogarty on 26th February . The programme will run from 1st – 17th March. This year’s wonderful calendar of events includes a special concert by Kila, St. Patrick’s Day Céilí, classes for all levels, workshops in the libraries, traditional music sessions, and many other entertaining events, most of which are free of charge.

This year South Dublin Libraries are delighted to host ‘Comici Gael’ with Aidan Courtney who is a freelance cartoonist and writer from County Clare. Participants can learn to draw comic characters step by step at this fun and fully hands on workshop.

Libraries will also introduce ‘Bróga Nua ‘- Enjoying Irish with Babies, Toddlers and Young Children through Rhymes and Songs. This is a unique way of introducing the Irish language through the medium of song and movement in early childhood. The rhymes contain rich rhythmic and repetitive language structures and patterns and will be a foundation in the Irish language for many children.

In referring to this year’s programme of events Mayor Gogarty said “There is plenty to do, see and explore within the pages of the SnaGÁCT event guide, which this year is an interactive publication. I would also encourage all our citizens to attend some of the many great events on offer and above all to use your cúpla focail during Seachtain na Gaeilge 2018.”

For further information and to download the brochure visit www.sdcc.ie or www.athcliaththeas.ie.

Seoladh Sheachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas 2018

Tá áthas ar Chomhairle Contae Átha Cliath Theas agus Seirbhísí Leabharlainne Átha Cliath Theas i gcomhpháirtíocht le hÁras Chrónáin Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas (SnaGÁCT) a chur ar fáil daoibh. Is féile faoi leith í seo ina léirítear agus agus ina ndéantar ceiliúradh ar ár gcultúr tríd an gceol, an damhsa, na healaíona agus, ar ndóigh, trínár dteanga álainn. Is bliain an-speisialta í an bhliain seo don teanga, agus ‘Bliain na Gaeilge 2018’ á ceiliúradh againn. Roghnaíodh Sráidbhaile Chluain Dolcáin mar cheann de na pobail ar an oileán chun aitheantas agus stádas mar ‘Líonra Gaeilge’ a fháil.

Sheol an tArd-Mhéara Paul Gogarty SnaGÁCT go hoifigiúil ar an 26ú Feabhra . Mairfidh an clár imeachtaí ón 1 go dtí an 17 Márta. I measc na n-imeachtaí a bheidh ar siúl i mbliana beidh ceolchoirm speisialta ag Kila, Céilí Lá Fhéile Pádraig, ranganna ar gach leibhéal, ceardlanna sna leabharlanna, seisiúin cheoil traidisiúnta, agus go leor imeachtaí siamsaíochta eile, agus an chuid is mó acu saor in aisce.

I mbliana tá áthas ar Leabharlanna Átha Cliath Theas go mbeidh ‘Comici Gael’ sa leabharlann, le hAdrian Courtney, saorchartúnaí agus scríbhneoir as Contae an Chláir.  Ag an gceardlann shultmhar theagmhálach seo is féidir le rannpháirtithe an dóigh le carachtair ghrinn a tharraingt a fhoghlaim céim ar chéim.

Tabharfaidh leabharlanna isteach freisin ‘Bróga Nua’ – Sult a bhaint as an Ghaeilge le Babaithe, Tachráin agus Leanaí Óga trí Rímeanna agus Amhráin. Is bealach faoi leith é seo chun an Ghaeilge a chur ar fáil trí mheán na hamhránaíochta agus na gluaiseachta sa luath-óige. Tá struchtúir shaibhre agus athráiteacha agus patrúin sna rímeanna a bheidh mar bhunchloch Ghaeilge do go leor leanaí.

Agus é ag tagairt do chlár imeachta na bliana seo caite, dúirt an Méara Gogarty go bhfuil “go leor le déanamh, le feiceáil agus le fiosrú laistigh de leathanaigh threoirimeachtaí SnaGÁCT, atá i mbliana ina fhoilseachán idirghníomhach. Mholfainn dár saoránaigh ar fad freastal ar chuid de na himeachtaí iontacha atá ar fáil agus thar aon ní eile an cúpla focal atá agat a úsáid le linn Sheachtain na Gaeilge 2018.”

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun bróisiúr a íoslódáil tabhair cuairt ar www.sdcc.ie nó www.athcliaththeas.ie.

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Event%20listings%20SnaG2018.pdf